Obchodné podmienky Jeepy Dance School

Big Yes Production, s.r.o., IČO: 47 612 941, DIČ:2024042581

1. Spôsob prihlásenia sa na vybraný kurz, či lekciu

1a. Pred nástupom na detské kurzy je rodič povinný jednorazovo elektronickou formou  vypísať prihlášku.

1b. Prihláška je nezáväzná, slúži pracovníkom Jeepy Dance School na evidenciu záujemcov a kontaktných údajov, aby v prípade potreby mohli osoby jednoducho vyhľadať a kontaktovať.

1c. Na lekcie pre dospelých a 15 rokov + je klient povinný najlepšie do 12:00 hod daného dňa vyplniť rezerváciu. V prípade, že sa rezervoval a nemôže sa na lekciu dostaviť, je povinný rezerváciu zrušiť odpovedaním na e-mail, ktorý obdržal po rezervácii. Rezervácie slúžia klientovi, aby si bol istý, že má miesto rezervované. V prípade, že je lekcia už plná alebo naopak sa rezervovalo málo ľudí (minimálny počet na konanie lekcie je 5), budeme klienta kontaktovať prioritne telefonicky s tým, aby sme mu oznámili, že už máme obsadené alebo, že sa lekcia ruší. Ak klient rezerváciu nevyplní alebo ju vyplní neskôr ako do 12:00 daného dňa, Jeepy Dance School nenesie zodpovednosť za to, že klient nemá informáciu o konaní, resp. nekonaní lekcie.

1d. Všetky údaje o klientovi budú spracované a uchované podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.

2. Spôsob platby

2a. Prvú hodinu štvrťročného kurzu pre deti môže klient  navštíviť bez platenia. Za prvú hodinu sa považuje prvá návšteva klienta na danom kurze, nie dátum, kedy kurz začína. V prípade, že bude v kurze pokračovať, lekcia sa mu započíta do alikvotnej časti školného, podľa termínu nástupu. Ak v kurze pokračovať nebude, hodinu neplatí.

2b. Platbu klient realizuje vkladom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni SK 3509 0000 0000 5063 444 090.

3. Storno podmienky a podmienky vrátenia peňazí

V prípade požiadavky storna, či vrátenia časti poplatku sa obracajte výhradne na konateľku Mgr. Kristínu Hižnayovú, PhD. a to osobne alebo e-mailom na info@jeepydanceschool.sk, či telefonicky na  0944 441 550.

3a. Jeepy Dance School je povinná zabezpečiť priebeh kurzov, či lekcií v takých podmienkach (čas, trvanie, obsah), aké propaguje. Pokiaľ by tieto neboli dodržané, klient má právo podať sťažnosť a žiadať vrátenie peňazí.

3b. Jeepy Dance School sa zaväzuje, že lekcie po začatí kurzu nebudú rušené. V prípade veľmi závažných dôvodov, pre ktoré by sa lekcia nemohla konať, sú príslušní tréneri alebo Mgr. Kristína Hižnayová, PhD. povinní zabezpečiť náhradu lekcie v náhradnom termíne. Ak dohodnutý termín nebude klientovi  vyhovovať, má právo na vrátenie alikvotnej časti poplatku, prípadne celého poplatku (posúdi Hižnayová).

3d. Pri  viac ako 2-týždňovej absencii klienta na štvrťročných kurzoch je možné vrátiť  alikvotnú časť poplatku za kurzové obdobie, ale to iba v prípade objektívne preukázateľných zdravotných dôvodoch zapríčiňujúcich neprítomnosť.

3e. Existujúce iné závažné a preukázateľné dôvody spôsobujúce neschopnosť klienta navštevovať lekcie alebo kurz a prípadné vrátenie peňazí sú posudzované osobitne Kristínou Hižnayovou: e-mail info@jeepydanceschool.sk, mobil 0944 441 550.